Miljö och hållbarhet

Att värna om miljön är för oss en självklarhet. Våra tjänster produceras i miljöeffektiva datahallar och vi har ett hållbart arbetssätt.

Vi på Safespring är stolta över att vara ett företag som arbetar hårt för att minska vår miljöpåverkan. Ett viktigt steg vi har tagit är att säkerställa att våra datacenter använder 100% förnyelsebar energi.

Genom att välja förnyelsebar energi undviker vi koldioxidutsläpp som annars skulle vara skadliga för miljön.

För att bekräfta vår hållbarhetsprestanda, har vi valt att låta våra tjänster certifieras av “The Green Web Foundation”. Denna organisation arbetar för att stärka internet som en grön plats och certifierar företag som använder förnybar energi för sin webbsida och sina digitala tjänster. Att ha våra tjänster certifierade av The Green Web Foundation är ett steg i rätt riktning för att bli en grönare organisation.

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Men det är inte bara vår användning av förnybar energi som gör oss till en hållbar verksamhet. Alla våra datacenter är designade för att ha ett PUE under 1,2. PUE står för “Power Usage Effectiveness” och är en viktig faktor för att mäta energieffektiviteten för ett datacenter. En PUE på under 1,2 innebär att vi använder minimal mängd energi för att driva våra datacenter, vilket är en viktig del av att minska vår miljöpåverkan.

Vi på Safespring kommer fortsätta att arbeta för att minska vår miljöpåverkan och fortsätta att vara en hållbar verksamhet. Vi är stolta över vårt miljöarbete och vi är fast beslutna att göra vår del för att skydda vår planet

Safesprings hållbarhetsarbete

Safesprings mål är att bidra till en renare värld genom att leverera infrastrukturtjänster av hög kvalitet till våra kunder i Norden, så att de kan producera sina tjänster utan egen investering i hårdvara. Detta kommer att betyda lägre koldioxid-utsläpp.

De företag som har mest att vinna på att införa den här typen av lösningar är många. Därför är de potentiella vinsterna betydande. Safespring använder dessa lösningar internt av samma anledning.

Vi uppnår en mycket större effekt externt genom att sälja miljövänlig teknik såsom storskalig produktion av IT-tjänster, vilket gör att nyttjandegraden är betydligt högre än jämförbara dedikerade lösningar.

Som ett medelstort företag som arbetar med produkter och tjänster som inte förorenar lämnar Safespring inte ett stort CO2-avtryck. Men det är vår filosofi att det är de många små åtgärderna som kommer att göra den stora skillnaden. På grund av detta är vi medvetna om hur vi kan bidra i det dagliga arbetet. Stegen vi har tagit hittills listas nedan:

ISO 14001 Ramverk för vår miljöpolicy

Safespring använder ISO 14001:2004 som ramverk för vårt miljöarbete. Standarden fungerar som ett ramverk för att hjälpa organisationer att utveckla sina egna miljöhanteringssystem.

Safespring fokuserar med avseende på ISO 14001 främst på minskade koldioxidavtryck och återvinning. Det som vår verksamhet potentiellt mest kan belasta miljön med är framförallt energiförbrukning i våra datacenter, tjänsteresor, samt IT-produkter för att producera våra tjänster. Vi har därför valt att använda klimatsmarta datacenters med 100% grön och förnyelsebar el. Vi är dessutom sparsamma med resor och använder i första hand tele- och videokonferenser, och vi har delaktighet i arrangemang för återvinning. Safesprings anställda sitter utspridda i Sverige och Norge och genomför videomöten inom organisationen och med kunder för att minska resor och klimatpåverkan.

Safesprings miljömål

Mätning av CO2-avtryck
Årligen mäta Safesprings CO2-avtryck för att öka transparensen och uppmuntra ansvarstagande.

Reducera CO2 per omsättning
Aktivt arbeta för att minska vårt CO2-avtryck i förhållande till omsättningen.

Hållbar återvinning
Återvinna allt material på ett klimatsmart och hållbart sätt, för att minska vårt avfall och stödja en cirkulär ekonomi.

Utbildning i hållbarhet
Ständig utbildning och information till Safesprings personal om vårt miljöarbete för att främja en hållbar arbetskultur.

Miljöhänsyn vid inköp och upphandling

I den utsträckning som är möjligt använder vi moderna energieffektiva lösningar för att producera våra tjänster. Den hårdvara som används i våra datacenter moderniseras löpande för att vara så energisnål och effektiv som möjligt. Vid inköp och upphandling tas alltid miljöaspekten med i beslutsfattandet för att säkerställa att vi når våra satta miljömål.

Resursutnyttjande och återanvändning

Hårdvaran som ligger till grund för vår plattform återanvänds i vår interna utveckling när den inte är lämpad för produktion så långt det går innan den återvinns på ett klimatsmart och hållbart sätt.

Safespring håller nere inköpen av datorer och tjänstetelefoner för att inte skapa onödig konsumtion och påverkan på klimatet. Reparationer och service på hårdvaran ska vara första steget innan varan återvinns och eventuellt byts ut.

Safesprings kontor och arbetsmiljö

Safesprings huvudkontor drivs av Castellum och ligger nära Stockholms tunnelbana, pendeltåg, tvärbana samt 14 olika bussar som finns inom några minuters gångväg.

Detta gör att Stockholms kollektivtrafik är det första alternativet för våra anställda. Castellum har ett aktivt miljöarbete och ett hållbart arbetssätt.

Många anställda cyklar till jobbet vilket är något som Safespring uppmuntrar genom att se till att cykelparkering och omklädningsrum finns tillgängligt i anslutning till kontoret.

Hälsan hos våra anställda är viktig för oss och därför erbjuder vi friskvårdsbidrag och uppmuntrar en aktiv livsstil. Vi har ett sammabete med Actic för att ge våra anställda bättre verktyg för att hålla sig hälsosamma.

Våra anställda har också möjlighet att arbeta hemifrån vilket ökar välmående och förmågan att få ihop vardagen smidigare.

Personalens utbildning inom miljö och hållbarhet

Hela Safesprings personalstyrka möts fyra gånger per år för att bland annat gå igenom verksamhetens miljömål och hållbarhetsarbete.

Personalen deltar även aktivt i fokusgrupper och arbeten med målsättningen att minska Safesprings CO2-avtryck. Frågor som berörs är bland annat hur vi kan arbeta klimatsmart i kontorsmiljö, reser hållbart inom tjänsten och hur vi effektiviserar vår plattform.

Våra datacenters hållbarhet

Alla Safesprings datacenter arbetar aktivt för en hållbarare produktion. 100 procent förnyelsebara energikällor driver datacentren.

Ett av våra datacenter utövar sedan 2015 Fortum Värms kylservice för datacenter.

Kyltjänsten med värmeåtervinning ger datacentret med kylt vatten och datacentret returnerar vattnet med en temperatur på minst 24 grader Celsius. Erbjudandet omfattar övervakning, larm och serviceavtal.

Kylvattenkylningen och värmeåtervinningen tillhandahålls av Fortum Värms fabrik och levereras via distriktets kylnät. På datacentret är en värmeväxlare, mixer och cirkulationspump allt som krävs för att på ett tillförlitligt sätt kyla datacentret. Den återvunna överskottsvärmen från datacentret går in i stora värmepumpar på Fortum Värms anläggning och skickas vidare till fjärrvärmenätet och vidare ut till tusentals bostäder i Stockholmsområdet.

Alla våra datacenter drivs av 100 procent förnyelsebara energikällor och driver initiativ för en hållbarare produktion. Safespring co-location i Oslo jobbar för att öka vattenkraftdrivna datacenter.

Safespring Stockholm Norr

Datacentret återvinner värmen som genereras från produktionen tillbaka till fjärrvärmenätet vilket årligen värmer upp tusentals lägenheter i Stockholmsområdet. Datacentret är säkrat och byggt som en byggnad, inom en byggnad. Övervakning med CCTV sker dygnet runt alla dagar i veckan och säkerhetsvakter patrullerar området. Det finns flera åtkomsthinder, inklusive slussar, kontaktlösa nyckelkort och biometriska läsare.

Safespring Stockholm Norr använder enbart 100 procent grön energi, och har gjort det sedan 2012. Datacentret har sedan 2015 ett unikt projekt tillsammans med Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme) där de återvinner värme från datacentret till fjärrvärmenätet. Årligen värmen detta upp tusentals lägenheter i Stockholm.

Utvecklingen för mer energieffektiva datacenter pågår ständigt vilket medför att det genomförs löpande förändringar i designen av datacenter, detta inkluderar bland annat: Höjt golvet i datacentren från 60 cm till 120 centimeter för att minska behovet av kylning.

Safespring Stockholm Syd

Safespring Stockholm Syd matchar höga krav på driftsäkerhet och tillgänglighet. Datacentret i är idag 2800 kvm stort varav 1100 kvm är datazoner. Datacentret drivs till 100 procent med el från förnyelsebara energikällor och ständigt arbetas det med att hitta nya sätt att öka energieffektiviteten.

Datacentrets ansvarige kan göra utdrag på passersystem och kameramaterial om vi skulle önska det. Safesprings utrymmen är låsta så det går inte att påverka eller manipuleras av någon utomstående.

Byggstandarden är designad för tillgänglighetskrav Tier-3 enligt Safesprings säkerhetspolicy. Det finns även ett reservkraftsystem som gör datacentret oberoende av elnätet. Datacentret har branddetektering med luftanalys. Serverhallar med IT-vänliga släcksystem och brandlarm direktkopplat till brandstation och inbrottslarm direktkopplat till larmcentral samt övervakning 24⁄7 av egen NOC.

Safespring Oslo

Safespring Oslo utmärker sig genom sin hållbarhetsprofil och avancerade teknik. Anläggningen drivs helt av förnybar energi från vattenkraft, vilket speglar vårt åtagande att minimera miljöpåverkan. Med kapacitet för 200 serverrack och en effektförmåga på 1 MW, säkerställer vi både tillförlitlighet och skalbarhet för våra kunders behov.

Datacentret är också förberett för att bidra till fjärrvärmesystem, vilket ytterligare bekräftar vår strävan efter hållbarhet. Certifieringar som Eco-Lighthouse och ISO 27001:2022 understryker vårt fokus på både miljö och säkerhet.