Information avseende personuppgifts­­behandling

Safespring tar emot och lagrar uppgifterna som skrivs in i de kontaktformulär som finns på webbplatsen safespring.com
Safespring tar emot och lagrar uppgifterna som skrivs in i de kontaktformulär som finns på webbplatsen safespring.com och våra landningssidor där detta dokument finns i anslutning till formuläret.

Det innebär att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig, och/eller skapa användarkonton kopplade till våra tjänster (”Ändamålet”). De uppgifter vi behandlar för Ändamålet är normalt ditt namn, din e-mailadress, ditt telefonnummer, din titel och din arbetsgivare (”Personuppgifterna”).

Blue Safespring AB, org. nr. 559075–0245, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av Personuppgifterna.

Den legala grunden för behandlingen av Personuppgifterna för Ändamålet är vårt berättigade intresse att på ett effektivt sätt kunna marknadsföra de tjänster vi erbjuder. Personuppgifterna lagras på ett säkert sätt i linje med vår affärsmodell och du har rätt att när som helst be os radera Personuppgifterna och/eller ange att du inte vill bli kontaktad av oss. Vi kommer att behandla Personuppgifterna så länge du godkänner det. Då behandlingen upphör raderas Personuppgifterna.

Tredje part

Vi kan komma att dela Personuppgifterna med de tredje parter som vi anlitar för att uppnå Ändamålen, vilket kan vara t.ex. för extern lagring. En sådan tredje part kan vara belägen i ett land utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45-46 i dataskyddsförordningen. Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga på Europakommissionens webbplats.

Dina rättigheter

Om du har några frågor avseende vår behandling av Personuppgifterna, bör dessa ställas till oss via E-mailadress GDPR@safespring.com. Dessa kontaktuppgifter kan även användas om du önskar att utöva någon av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (2016/ 679). Dessa rättigheter är inte absoluta och en begäran om utövande av rättigheterna resulterar därför inte alltid i någon åtgärd. Rättigheterna i dataskyddsförordningen inkluderar:

  • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till Personuppgifterna samt viss information rörande behandlingen av Personuppgifterna. Den informationen framgår av detta dokument.
  • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har du rätt att få Personuppgifterna rättade om de är felaktiga och kompletterade om de är ofullständiga.
  • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”.
  • Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 i dataskyddsförordningen rätt att begränsa den behandling som vi vidtar.
  • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen har du rätt att få ut dina personuppgifter (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen har du rätt att invända mot vårt berättigade intresse. I sådana fall kommer vi att upphöra med behandlingen av Personuppgifterna för Ändamålen. Safespring vill att du är medveten om rätten att göra invändningar då den enligt dataskyddsförordningen är en särskilt viktig rättighet.

Slutligen har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Kontaktinformation

Safespring

GDPR@safespring.com

Datainspektionen

datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon: +46(0)‭8-657 61 00.‬

Om Safespring

Safespring levererar säkra, snabba och flexibla moln- och IT-infrastrukturtjänster baserade på Open Source och öppna standarder. Vi producerar själva samtliga tjänster lokalt vilket gör det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, samt känna dig trygg!


Få vårt nyhetsbrev