Offentlig sektors digitalisering står inte och faller med It-driftsutredningen

Fredric Wallsten

Fredric Wallsten

CEO, Safespring

Regeringen och It-driftsutredningen tycks tro att amerikanska molntjänster är de enda som finns att använda, skriver fyra representanter från den svenska molnbranschen, och uppmanar regeringen att skapa förutsättningar för den inhemska och europeiska utvecklingen på molntjänstområdet.

Denna artikel skriven tillsammans med City Network, Binero, och Elastx.

It-driftsutredningen kommer egentligen inte med så många nyheter annat än förslaget att offentlighet- och sekretesslagstiftningen bör mjukas upp och ge myndigheterna större självbestämmande vad gäller möjligheten att utkontraktera drift och att använda molntjänster. Dock anser utredningen att det fortsatt inte är förenligt med dataskyddsförordningen att överföra personuppgifter till ett så kallat tredje land med bristande rättsligt integritetsskydd, något som EU-domstolen ju redan fastslagit.

Vår synpunkt är att utredningens utgångspunkt när den redogör för läget och möjligheterna som finns, tyvärr har ett ensidigt perspektiv och endast omfattar användandet av utomeuropeiska molntjänster. Detta samtidigt som det pågår ett stort arbete i övriga Europa kring att bygga upp en stabil och rättssäker europeisk molninfrastruktur.

Detta ensidiga tänkande i Sverige kring användning av molntjänster för offentlig sektor manifesteras inte minst i Niklas Flyborgs debattinlägg, där även han anser att amerikanska molntjänster är den heliga graalen. Flyborg hävdar att det alltid varit möjligt att använda molntjänster i tredje land enligt hans sätt att se på saken. Slutsatsen han gör är att utredningen ger stöd för detta; ”Därför är det positivt att ett statligt betänkande, ’Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering” (SOU 2021:1)’, nu ger stöd för den synen.”

Bortsett från dessa helt felaktiga påståenden från Niklas Flyborg håller vi med honom i allt väsentligt vad gäller behovet av digitalisering. Användandet av molntjänster och möjligheten att utkontraktera it-driften är väldigt centrala frågor för alla organisationer i digitaliseringens tidevarv, och här ska självklart inte offentlig sektor undantas. En hög grad av digitalisering ökar tillgängligheten till offentliga och kommunala tjänster, vilket också bidrar till ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle på sikt. Men tyvärr speglar Flyborgs utgångspunkt den rådande föreställningen som även regeringen och it-utredaren har, nämligen att amerikanska molntjänster är de enda som finns att använda, och om offentlig sektor inte kan använda dessa stannar utvecklingen av.

Men digitaliseringen av offentlig sektor står inte och faller med möjligheten att använda en handfull utomeuropeiska tjänster – i Europa finns redan mängder av molntjänster som redan används utan att man bryter mot dataskyddsförordningen. Runtom i Europa pågår ett intensivt arbete på det här området, där Tysklands och Frankrikes regeringar tagit initiativet till utvecklingen av en gemensam öppen standard för molntjänster – Gaia-X. Detta medan den svenska regeringen alltjämt sitter på åskådarplats och istället försöker utreda om det är lagligt att använda utomeuropeiska alternativ.

Vän av ordning kan förstås ställa sig frågan om dessa synpunkter, som vi många gånger upprepat, bara är en del av onödigt paragrafrytteri och avsaknad av pragmatism? Vi anser att integritetsfrågan och skyddet av medborgarnas personliga uppgifter inte är en fråga som går att kompromissa med, särskilt inte just nu med ett väldigt politiskt osäkert läge i många delar av världen. Det är mot den bakgrunden som EU-domstolen anser att överföring av personuppgifter till länder utanför EU inte ska vara möjlig. Det är lätt att enbart prata om amerikanska tjänster, men tredje land skulle i den här kontexten i så fall också betyda exempelvis Kina eller Ryssland. På senare tid har vi ju också bevittnat när den amerikanska demokratin skakats i sina grundvalar.

Så vi vädjar än en gång till regeringen och utredaren att bredda synen på molntjänster och skapa förutsättningar för den inhemska och europeiska utvecklingen på molntjänstområdet. Delta aktivt i pågående utvecklingsprojekt och uppmuntra och informera om att det redan finns alternativ som är helt lagliga att använda med full kapacitet till hög innovationsgrad i digitaliseringsarbetet. Den digitala infrastruktur som offentlig sektor nu utvecklar är något som även byggs för framtida generationer, så lika bra att göra det så rätts- och integritetssäkert som möjligt.